172. Slavičky (okres Třebíč) 1.4.2013 (0340)


Kříž nalézáme v den velikonoc po cestě ze Šumavy, kde jsme byli v Sušici a Železné Rudě navštívit naše kamarádky, dvě starší dámy, které jsme poznaly na dovolené na Mallorce.
Cestou domů zastavujeme na třebíčsku v obci Slavičky a víme, že kámen stojí před obecním úřadem, takže hledání je snadné.

V ašském archívu je záznam o zjišťování stavu z roku 1985. „Pravidelná kamenná deska se 7 řádky textu a symbolem kříže v kruhu, datovaný 1534. „
Rozměry: v – 100 cm, š – 53 cm, tl – 14 cm.
Autor popisu je pan Navrátil z Jihlavy.
Na kameni je text:
LETA BOŽÍHO 1534 ZAJAT A PO SVATÉM VÁCLAVU ZABIT JEST TUTO JANSA.
Oroginal textu na kameni:
LETHA BVOZIHO 1534 WZAT P PO SWATEM WACLAWIE SABIT GETZ TUTO JANSA. A.

Poznámky pana Víta z roku 1996
Pečlivě opracovaná deska, jen na okrajích poškozená. Pod nápisem reliéf řeckého kříže v zahloubeném kruhu.
Rozměry: 100 x 53 x 14 cm.
Křížový kámen stojí v upraveném okolí před místní lidovou knihovnou.

Opis z Hospodářského deníku 21.4.1939
Památný kámen u Slavíček
V časopisu a hospodářský Věstník okresu třebíčského a náměšťského roč.6 str. 6 jest článek od pana J.D. nadepsaný „Památné kameny v našem kraji“. Ve stati „Kámen v poli“ jest nesprávně napsáno že nedaleko vesnice Slavíček poblíž silnice do Dalešic stojí v poli přes metr vysoký kamenný pomník s nápisem, který hlásá, že na tomto místě roku 1534 byl zabit mlynář Hamža. Místo, kde kamenný pomník stával, jest uvedeno správně, nikoliv však nápis, který hlásá, že na tom místě roku 1534 byl zabit mlynář Hamže. Rovněž není pod nápisem v kamenu vytesán mlynářský znak mlýnské kolo nýbrž kříž v kole. Pomník tento stojí nyní v zahradě před školní budovou ve Slavičkách, ježto majitel pole kde dříve stával, pomník odklidil, poněvadž mu překážel, stěžoval polní práci stoje uprostřed. U silnice nebylo pro něj vhodného místa, poněvadž je na zadní stěně velmi poškozen, nárazem by se zničil. Odvezl jej majitel pole pan Kotrba rolník z Čížova domů.
Jest jisto, že pomník má hystorickou cenu, proto zpráva školy ve Slavičkách požádala pana Kotrbu, aby jí pomník daroval, že jej umístí na vhodném místě v zahradě a okolí upraví, a tak se také stalo. Pomník ochotně dovezl do Slavíček zdarma pan statkář J Doležal ze Střížova, byl o to požádán.
Před čtyřmi až pěti létz požádal zprávu školy ve Slavíčkách pan profesor Svoboda z Prahy o podání zprávy o tomto pomníku, žádaje jeho rozměry, nápis na něm i náčrtek jeho. Jako důvod uvedl, že připravuje vydání knihy Památné kameny v republice. Zda tato kniha vyšla či nikoliv není mi známo.
Leč vraťme se k pověsti, jež se vypravuje mezi lidem o tomto pomníku.
V dávných dobách rozkládaly se kolem Slavíček samé lesy. V domě č. 9, který náležel rolniku Františku Vaníčkovi, dnes náleží Terezii Kafkové, bydlil prý hajný. Kdysi přišel k němu podcestný a žádal ho o nocleh. Zároveň se svěřil hajnému, že má u sebe mnoho peněz. Hajný však pocestnému nocleh nedal. Ten tedy odešel ubíraje se cestou dále. Hajný dychtě po penězích podcestnému lesy nadešel a tam jej zabil. Našel prý u něj 32 krejcary. Na mrtvé tělo položil velký kámen, pod nímž podcestný nalezen.
Pověra o pomníku tomto udržována mezi lidem je tato:
Předchůdce nynějšího majitele pole, na němž pomník stával, hospodář Kotrba ze Střížova dovezl si kámen ten domů a položil jej k domu na zápraží. Ráno však prý byl kámen na hnojisku. To se několikrát opakovalo, prý i vyskakoval, když kámen opět na zápraží dál.
V noci prý slyšel hlas: „Kdes vzal, tam zase polož!“
Odvezl proto kámen na dřívější místo na pole a od té chvíle měl pokoj.
Sepsal Jan Příbek.
rok 2013


rok 2013


rok 2013


rok 2013


rok 2013

ZPĚT na hlavní stránku.
     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin